Depression

Alla människor känner sig ibland ledsna eller nedstämda, det är en del av livet. Många gånger går sådana negativa känslor över av sig självt efter ett tag. Men om du känner dig ledsen eller nedstämd nästan hela tiden under minst två veckor och det dessutom ställer till med problem till exempel hemma, i skolan, på arbetet eller på fritiden – då kan det vara så att du har drabbats av en depression. 

Depression är mycket vanligt bland den svenska befolkningen och i hela världen. Forskning har visat att risken att insjukna i depression någon gång under livet är cirka 25-30 % för kvinnor och cirka 15-20 % för män. 

Socialstyrelsen rekommenderar KBT till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression. Avgörande för rekommendationen är att KBT-behandling har stor effekt på depression.  

Minst två av följande symtom ha varit närvarande, större delen av tiden, under minst två veckor:

 • Sänkt grundstämning (för individen onormal nedstämdhet)
 • Intresseförlust eller glädjeförlust
 • Energiförlust, ökad uttröttbarhet

Utöver ovanstående huvudkriterier ska också andra symtom på depression finnas. De symtom som anges i ICD är följande:

 • Minskat självförtroende eller självkänsla
 • Skuldkänslor, självförebråelser
 • Återkommande tankar på död, självmord eller självmordsbeteende
 • Kognitiv störning, koncentrationsstörning
 • Psykomotorisk hämning eller agitation
 • Sömnstörning
 • Aptitstörning (ökad eller minskad och med påföljande viktförändring)

Behandling

Behandlingen fokuserar på beteendeaktivering, vilket har visat sig ge goda behandlingseffekter vid depression.  Behandlingen sträcker sig över 12-15 sessioner. Varje session är cirka 60 min. Vanligtvis träffar man terapeuten en gång i veckan för terapi. Mellan träffar förväntas du jobba aktiv med olika former av hemuppgifter som hjälper dig att bryta din depression. 

 • Behavioral activation is an evidence-based treatment for depression: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19933444/
Varukorg
Scroll to Top