Jag hjälper dina medarbetare att må bra

Jag hjälper företag att öka lönsamheten genom att prioritera medarbetarnas psykiska hälsa. När personalen mår bra så minskar företagets kostnader för sjuknärvaro, sjukskrivningar och personalomsättning. 

Insatser på tre nivåer 

Skattefri förmån

Förebyggande behandling är skattefri. Förebyggande behandlingar kan exempelvis vara möjlighet för den anställda att gå på samtal hos en psykolog, terapeut eller sjuksköterska.

Till skillnad från personalvårdsförmåner som måste rikta sig till hela personalen för att uppfylla kraven på skattefrihet kan arbetsgivarens förebyggande insatser samt rehabiliteringsåtgärder rikta sig till en anställd eller till en grupp anställda.

Tre argument för att hantera stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Sjuknärvaro kostar pengar
En medarbetare som förvisso inte är sjukskriven, men som mår psykiskt dåligt, har sämre motivation till att utföra sina arbetsuppgifter, utför arbetsmomenten sämre och har svårare för samspelet med sina arbetskollegor.

Förutom att medarbetaren blir mindre produktiv så brukar denna grupp av medarbetare ha en ökad korttidssjukfrånvaro. En studie från Linköpings universitet visade på en sammanlagd produktivitetsförlust på cirka 100 000 kronor före, under och efter sjukskrivningen för en person.

I beräkningarna ingick inte kostnader för rehabiliteringsåtgärder, arbetsanpassning, samtalsterapi och andra insatser. Inte heller kostnaderna för den tid som arbetsgivaren lägger ner på kontakt med andra aktörer, som till exempel Försäkringskassan, eller för att organisera om arbetet.

 Sjukfrånvaro kostar ännu mer pengar.
Om vi räknar med en snittlön på 30 000 kronor i månaden kostar tio sjukdagarna arbetsgivaren nästan 20 000 kronor, 180 sjukdagar 95 000 kronor och 1 år 134 000 kronor. Då är inte kostnaderna för produktionsbortfall och rehabilitering inräknad.  

 (Vill du själv räkna på hur mycket sjukfrånvaron kostar din organisation har Försäkringskassan ett användbart kalkylverktyg på sin hemsida).

Personalvård är lönsamt och uppskattat
En arbetsgivare som prioriterar personalvård blir attraktiv. Det blir lättare att rekrytera bra personal och befintliga medarbetare ser arbetsplatsen som en plats man vill stanna kvar på. Konflikterna mellan ledning och personal, samt inom personalgruppen blir färre. Medarbetarna är i högre grad villig att vara lojal mot arbetsgivaren. När medarbetarna mår bra ökar förutsättningarna för god prestation på jobbet och samtidigt hålla långsiktigt med färre sjukskrivningstillfällen och sjuknärvaro. Att sätta hälsan i fokus på företaget är en lönsam investering.

En rapport från ISSA, International Social Security Association, 2011, visar att varje krona per anställd som investeras i förebyggande arbetsmiljöarbete ger en avkastning på 2,20 kronor inom företaget.

Varukorg
Scroll to Top